Bangkok Treatre Festival 2010

bangkok-theatre-festival-2010-vinyl

เทศกาลละครกรุงเทพ
Bangkok Theatre Festival (BTF)

ปรากฏการณ์ ทางศิลปะครั้งสำคัญของคนกรุงเทพฯ
เชื่อมโยงอดีต ถ่ายทอดปัจจุบัน ต่อยอดอนาคต ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่
สัญญาณ แห่งการเติบโตทางศิลปะวัฒนธรรมครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ ที่ควรจับตามอง

INFORMATION/TICKET 088-625-0553 btf_2010@yahoo.com

เทศกาลละครกรุงเทพ เป็นความร่วมมือสร้างสรรค์ของประชาคมบางลำพู เครือข่ายละครกรุงเทพและพันธมิตรอื่นๆ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีคั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมชาวไทยชาวต่างประเทศเสมอมา

ในโอกาสแห่งการเชื่อมร้อยศิลปินหลากขนบ ทั้งแบบประเพณีนิยม พื้นบ้าน ร่วมสมัย ที่มีผลงานเป็นที่นิยมชื่นชอบต่อผู้ชมปัจจุบัน ทั้งในท้องถิ่นบางลำพูและเครือข่ายคณะละครเวทีทั่วกรุงเทพฯถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายทางศิลปะการละคร การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพ,การมีเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิต,ความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล และนำสู่การเกิดสำนึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างเสริมเครือข่าย ทางศิลปะให้เข้มแข็งขึ้น ผ่านงานละครซึ่งเป็นศิลปะแขนงที่เกิดจากการทำงานกลุ่มของศิลปินที่นำเสนอมุมมองต่อสังคมในประเด็นที่สนใจร่วมกัน ผ่านการนำเสนอทางร่างกายที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสานต่อเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับชุมชนบางลำพูให้ต่อเนื่อง
2.เพื่อพัฒนาเครือข่ายคนละครเวทีไทยให้เข้มแข็งขึ้น สู่ความยั่งยืนในอนาคต
3.เพื่อสร้างกระแสให้ผู้ชมทั่วไปหันมา สนใจ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมละครเวทีมากขึ้น
4.เพื่อก่อให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการขัดเกลาจิตใจ และความประพฤติ
ให้มีสำนึกต่อสังคม ผ่านงานศิลปการละคร

ระยะเวลาเทศกาล วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6,7 และ 13,14 เดือนพฤศจิกายน 2553

สถานที่จัดงาน
1. สวนสันติชัยปราการ
2. ร้านค้าบนถนนพระสุเมรุและถนนพระอาทิตย์ อาทิ ร้านสังคมนิยม Hemlock Bar Bali
Joy Luck Club ฯลฯ

กิจกรรม
1.การแสดงบน เวทีกลางแจ้ง (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 17.00 น ถึง 22.00 น)
คณะจัดงานจะจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นที่ เวทีกลางแจ้ง ในสวนสันติชัยปราการ  เพื่อเสนอรายการแสดงแก่สาธารณะชนโดยไม่เสียค่าเข้าชม  และเป็น แหล่งปะทะสังสรรค์ของคนทำละครกับผู้ชมและคนละครด้วยกันเอง กิจกรรมที่เวทีกลางแจ้ง ประกอบด้วย
-การแสดงจากศิลปินรับเชิญ มืออาชีพ ทั้งแบบประเพณีนิยม พื้นบ้าน และร่วมสมัย
-การแสดงจากชุมชน เช่น ปี่พาทย์บางลำพู  ละครเยาวชนกลุ่มเกสรลำพู ฯลฯ
-การแสดงละครน่วมสมัยจากคณะละครมืออาชีพ

2. การแสดงบนเวทีเด็ก (ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17.00 น ถึง 20.00 น)
กิจกรรมบันเทิงสำหรับเด็กและครอบครัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วย
-การแสดงมหกรรมละครสำหรับเด็ก
-การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะสำหรับเด็ก  เช่น การวาดรูป การทำของเล่นจากวัสดุ
ธรรมชาติ ฯลฯ

3.ละครเร่ในสวนฯ (บริเวณสวนสันติชัยปราการ วันเสาร์อาทิตย์ 16.00-20.00 น.)
ผู้ชมจะได้ใกล้ชิดกับการแสดงเร่ (Street  Performance) ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ดนตรี ฟ้อนรำ ละครเร่ ละครใบ้ กายกรรม มายากล ฯลฯ

4.ละครทางเลือกในร้านอาหาร (ทุกวันจันทร์- อาทิตย์ 17.00 – 22.00 น.)
สำหรับจัดแสดงละครขนาดเล็กเรื่องสั้น  มีผู้ชมประมาณ 30 คน ซึ่งมีทั้งหมวดการแสดงที่คัดสรรค์แล้ว (Selected  Productions) และผลงานทั่วไป  มีร้านอาหารในชุมชนฯร่วมเป็นสถานที่จัดแสดงประมาณ 4-5 ร้าน

5.การสมนาทางวิชาการ (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 15:00-16:30 น.)
การพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อเกี่ยวกับละครร่วมสมัย โดยศิลปินนักวิจารณ์และนักวิชาการ

Bangkok Theatre Festival created by Banglumpoo civic network, Bangkok theatre network and alliances. This project was founded in 2002, and the festival is interested not only Thai people but also Foreigners who come to perform and workshop around 40,000 people. In opportunity, we have a lot of artists such as Thai cultural, folk style or contemporary arts which is the great performance. It will affect the audience to think about living and soul. Moreover, it will give an opportunity to artists who create their performance and enforce creativity forward.

Objective
continuing activities with Banglumpoo civic network
developing Bangkok theatre network and enforcing creativities forward
To let the audience interested in Performing arts and supported
This leads to the importance of rehabilitating their mind and behaviour through performing arts

Timing
Saturday – Sunday  6 – 7 and 13 -14 November 2010

Place
santichaiprakarn garden
Pratit street (environment theatre)  at Popular society, Hemlock, Bar Bali, joy luck club etc.

Activities
Center stage : sat –sun 5.00pm till 10.00pm
Performance from all the artists at centre stage at Santichaiprakarn garden, Free admission
the show from artists in Thai culture, folk and contemporary arts
the show from the community
the show from the group of Bangkok Theatre Network

children stage
 : sat –sun 5.00pm till 10.00pm
Activities for all families, free admission
children’s play
variety activities such as painting, handmade toys etc.

street performance: at Santichaiprakarn garden, Sat-Sun 4.00 pm till 8.00 pm
street performance such as mime, contemporary dance, Thai dance, magical etc.
environment theatre : mon-sun 17.00 – 22.00pm
the Performance from selected productions, around 4- 5 restaurants which join this activity and an audience of approximately 30 seats per time

Seminar: Sat-Sun 3.00 – 4.30 pm
Seminar by artists and academic Performer